گفتگوی آن لاین

۱۳۹۶/۰۳/۳۰
  Photo
 • عصب‌شناسی زیستی اعتیاد
  ۹۷۸۶۰۰۰۴۱۲۲۲۷
  كد ديويي: ۶۱۶.۸۶
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • موانع آموزش و ارتباط با بیمار از دید پرس
  ۹۷۸۶۰۰۸۸۰۲۰۰۶
  كد ديويي: ۶۱۰.۷۳۰۶۹۹
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • راهبردهای تدریس موفق
  ۹۷۸۶۰۰۸۶۲۴۰۴۲
  كد ديويي: ۳۷۱.۱۰۲
  قيمت : ۱۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • توپوگرافی بستر و هیدرولیک جریان: آموزش ش
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۰۰۱
  كد ديويي: ۶۲۷.۰۲۸۵
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مجازات خدمات عام‌المنفعه
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۳۰۸
  كد ديويي: ۳۶۴.۶۸۰۹۵۵
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • بررسی جرم گروگانگیری و آدم‌ربایی در حقوق
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۸۶۸
  كد ديويي: ۳۴۵.۵۵۰۲۵۴
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جایگاه استرس و تاثیر آن بر مشاغل اجتماعی
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۰۵۶
  كد ديويي: ۱۵۸.۷۲
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مدیریت راهبردی عملکرد آرشیو ملی جمهوری ا
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۱۶۹۴
  كد ديويي: ۰۲۵.۱۷۱۴
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نگاهی بر دلایل نارضایتی کانال‌های توزیع
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۷۹۰
  كد ديويي: ۶۵۸.۷۸۸
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اخلاق حرفه‌ای، رفتار شهروندی و فرهنگ ساز
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۶۵۳
  كد ديويي: ۱۷۴
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • چاقی، ترکیب بدنی و کنترل وزن
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۶۸۴
  كد ديويي: ۶۱۷.۳۹۸۰۶
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • خاک‌های آلی، پارامترهای مقاومتی و روش‌ها
  ۹۷۸۶۰۰۳۸۳۷۶۳۸
  كد ديويي: ۶۳۱.۲۱
  قيمت : ۱۴۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • شاخص توسعه و کارآفرینی جهانی سال 2014
  ۹۷۸۶۰۰۳۸۳۹۳۳۵
  كد ديويي: ۳۳۸.۰۴
  قيمت : ۱۱۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • بررسی متابولیت ثانویه و اسید چرب در خانو
  ۹۷۸۶۰۰۳۸۳۹۳۹۷
  كد ديويي: ۵۸۳.۹۴
  قيمت : ۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مثلث رشد صنعتی
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۱۳۱
  كد ديويي: ۳۳۲
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مستندات فنی و اقتصادی ترجیح آسفالت بتن غ
  ۹۷۸۶۰۰۵۷۷۰۳۹۱
  كد ديويي: ۶۲۵.۸۷
  قيمت : ۱۱۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • پنجره واحد تجاری (ایده‌ای برای تسهیل تجا
  ۹۷۸۶۰۰۵۷۷۰۴۱۴
  كد ديويي: ۶۵۸.۸۷۲۰۹۵۵۷۴۵۲
  قيمت : ۱۱۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • برنامه‌ریزی بهینه توسعه شبکه فوق توزیع
  ۹۷۸۶۰۰۵۷۷۰۴۰۷
  كد ديويي: ۶۲۱.۳۱۹
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد صادرات
  ۹۷۸۶۰۰۳۰۹۲۸۳۹
  كد ديويي: ۳۸۲.۶۰۹۵۵
  قيمت : ۱۲۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تاثیر مدیریت استرس بر پرخاشگری، اضطراب و
  ۹۷۸۶۰۰۸۷۳۰۴۹۱
  كد ديويي: ۶۱۶.۹۸۰۰۸۲
  قيمت : ۱۲۹۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قتل در حقوق کیفری ایران از نظر فقه عامه
  ۹۷۸۶۰۰۸۷۳۰۵۰۷
  كد ديويي: ۳۴۵.۵۵۰۲۵۲۳
  قيمت : ۱۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جعبه سیاه مشتری
  ۹۷۸۶۰۰۸۷۳۰۴۴۶
  كد ديويي: ۶۵۸.۸۳۴۲
  قيمت : ۱۵۷۲۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • "سکونتگاه‌های غیررسمی، توزیع عادلانه خدم
  ۹۷۸۹۶۴۹۶۵۷۵۹۲
  كد ديويي: ۳۰۳.۳۷۲
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سوالات اختصاصی سم‌شناسی (همراه با پاسخنا
  ۹۷۸۶۰۰۴۲۲۱۶۱۰
  كد ديويي: ۶۱۵.۹
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • الزامات و ویژگی‌های مهم در طراحی و ساخت
  ۹۷۸۶۰۰۹۵۷۷۶۹۹
  كد ديويي: ۳۸۸.۴۲۸
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جامعه و محیط زیست
  ۹۷۸۶۰۰۹۵۷۷۶۵۱
  كد ديويي: ۳۰۴.۲
  قيمت : ۲۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • دانش خانواده و جمعیت با رویکرد کاربردی
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۱۲۷۶۲
  كد ديويي: ۳۰۶.۸۵
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • داده‌کاوی با ماشین‌بردار پشتیبان
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۶۰۸
  كد ديويي: ۵۰۰.۱
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مدیریت صادرات بین‌الملل
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۰۳۵
  كد ديويي: ۳۸۲.۶۰۹۵۵
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تاثیر ورزشکاران معروف بر جذب اسپانسر
  ۹۷۸۶۰۰۳۸۳۸۹۱۸
  كد ديويي: ۶۵۹.۱
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مسیریابی هوشمند در شبکه‌های موردی سیار
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۶۱۵
  كد ديويي: ۰۰۴.۶۸
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • فناوری نانو "اصول و کاربردها در دانش پزش
  ۹۷۸۶۰۰۴۲۲۱۳۷۵
  كد ديويي: ۶۱۰.۲۸۴
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نانوذرات تشخیصی درمانی در سرطان: ویژه رش
  ۹۷۸۶۰۰۴۲۲۱۰۷۸
  كد ديويي: ۶۱۶.۹۹۴
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • واژه‌نامه تصویری فناوری اطلاعات سلامت: و
  ۹۷۸۶۰۰۴۲۲۱۷۰۲
  كد ديويي: ۶۱۰.۲۸۰۳
  قيمت : ۲۹۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • رساله‌ای در باب فلسفه‌ی هنر شلینگ
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۴۸۶۵
  كد ديويي: ۱۹۳
  قيمت : ۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • رساله‌ای در باب آیکونولوژی
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۴۸۰۳
  كد ديويي: ۷۰۴.۹۴۸۲
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اقتصاد سیاسی و خط مشی‌گذاری عمومی با نگا
  ۹۷۸۹۶۴۱۸۵۵۰۸۸
  كد ديويي: ۳۳۰.۹۵۵
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تعالی مدیریت دانش در شهرداری تهران
  ۹۷۸۶۰۰۴۳۹۰۳۱۶
  كد ديويي: ۶۵۸.۴۰۳۸
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • لحظه‌هایی پر از نود سال: شعرهای دهه‌ی نو
  ۹۷۸۶۰۰۲۲۶۱۴۲۷
  كد ديويي: ۸fa۱.۶۲
  قيمت : ۱۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • زبان بدن تصویری
  ۹۷۸۶۰۰۲۵۷۱۶۲۵
  كد ديويي: ۱۵۳.۶۹
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
[بیشتر...]
 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]