گفتگوی آن لاین

۱۳۹۷/۰۹/۱۱
  Photo
 • مغز، دریچه‌ای برای درک روان
  ۹۷۸۹۶۴۲۸۶۶۵۴۰
  كد ديويي: ۶۱۲.۸۲
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قرآن کریم
  NULL
  كد ديويي: ۲۹۷.۱۴۱
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • القرآن الکریم
  ۹۷۸۹۶۴۷۰۶۵۵۶۶
  كد ديويي: ۲۹۷.۱۴۱
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • شبیه‌ساز NS2
  ۹۷۸۶۰۰۷۰۰۴۹۵۱
  كد ديويي: ۰۰۴.۶۵
  قيمت : ۷۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • دامنی گل: درس‌نامه‌ی دانشگاهی برای تدریس
  ۹۷۸۶۰۰۷۰۰۴۹۴۴
  كد ديويي: ۸fa۰.۹
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • دیالیز، اصول کاربردی برای پرستاران
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۴۰۱۷
  كد ديويي: ۶۱۷.۴۶۱۰۵۹
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Simulation of fluid aliquoting in centri
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۴۰۳۱
  كد ديويي: ۶۲۱.۴۰۲۲
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تاثیر مصرف مکمل کورکومین بر لیپیدپروفایل
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۳۹۹۷
  كد ديويي: ۶۱۵.۳۲۴۳۹
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • هوش مصنوعی
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۳۲۷۰
  كد ديويي: ۰۰۶.۳
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • رابطه زبان‌شناسی و عصب‌شناسی
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۳۵۲۲
  كد ديويي: ۶۱۲.۸۲۳۳۶
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سبک‌های فرزندپروری و خودکارآمدی دانش‌آمو
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۳۵۸۴
  كد ديويي: ۶۴۹.۱
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اصول پرستاری؛ در بخش مراقبت‌های ویژه (IC
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۴۰۲۴
  كد ديويي: ۶۱۶.۰۲۸
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مادر تاب‌آور کودک کم اضطراب
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۴۰۵۵
  كد ديويي: ۱۵۵.۴۱۲۴۶
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • رفتار والدین و اختلالات رفتاری فرزندان
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۱۶۸۹
  كد ديويي: ۶۱۸.۹۲۸۹
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • شاخص‌های سرمایه اجتماعی سازمانی
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۳۳۸۰۵
  كد ديويي: ۳۰۲
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مفاهیم کاربردی مهندسی دارورسانی: رویکرد
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۳۴۸۹
  كد ديويي: ۶۱۵.۱۹۱
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اصول شیمی و فیزیک گرافن (نانومواد پایه گ
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۳۴۶۵
  كد ديويي: ۶۲۰.۱۶۲۰۱۱۵
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نگرشی نو بر مدیریت توسعه پایدار دفاعی (ف
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۳۴۷۲
  كد ديويي: ۶۶۲.۲
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جامعه‌شناسی فرهنگ و توسعه
  ۹۷۸۶۰۰۴۷۹۰۳۷۶
  كد ديويي: ۳۰۶
  قيمت : ۲۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • از نگونسار تا شقایق
  NULL
  كد ديويي: ۸fa۱.۶۲
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته
  ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۳۹۹۶
  كد ديويي: ۳۰۵.۵
  قيمت : ۶۲۹۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ادبیات چیست؟ بحثی پیرامون تعریف و رویکرد
  NULL
  كد ديويي: ۸fa۰.۹
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تحقیقات بازاریابی بین‌المللی
  ۹۷۸۹۶۴۴۱۸۶۳۷۰
  كد ديويي: ۶۵۸.۸۴
  قيمت : ۵۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ترجمه غزلیات حافظ به زبان فارسی ساده‌تر:
  ۹۷۸۶۲۲۰۰۰۸۰۴۰
  كد ديويي: ۸fa۱.۳۲
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • دو قله فقه و عرفان: سیری در سیره "استاد
  ۹۷۸۶۰۰۷۹۴۸۰۸۸
  كد ديويي: ۲۹۷.۹۹۸
  قيمت : ۸۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اصول الفقه
  ۹۷۸۶۰۰۷۹۴۸۰۲۶
  كد ديويي: ۲۹۷.۳۱
  قيمت : ۸۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مکتب شیخیه: نقد آن، به انضمام مقاله‌ای د
  ۹۷۸۶۰۰۷۹۴۸۰۴۰
  كد ديويي: ۲۹۷.۵۳۲۶
  قيمت : ۵۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • چهار رساله فقهی: رساله مجسمه‌سازی در فقه
  ۹۷۸۶۰۰۷۹۴۸۰۶۴
  كد ديويي: ۲۹۷.۳۴۲۲
  قيمت : ۶۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • صحیفه سجادیه: بر اساس ترجمه روان حجه‌الا
  ۹۷۸۶۰۰۷۹۴۸۰۷۱
  كد ديويي: ۲۹۷.۷۷۲
  قيمت : ۴۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون شیعه‌ بودن: بر اساس کتاب "السراج ا
  ۹۷۸۶۰۰۷۹۴۸۰۳۳
  كد ديويي: ۲۹۷.۶۱
  قيمت : ۶۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • کلیات فخرالدین عراقی: دیوان عشق
  ۹۷۸۶۰۰۷۹۴۸۰۰۲
  كد ديويي: ۸fa۱.۳۱
  قيمت : ۶۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نهایه المامول فی شرح کفایه الاصول
  ۹۷۸۶۰۰۹۴۶۵۷۸۱
  كد ديويي: ۲۹۷.۳۱۲
  قيمت : ۶۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • وهابیان: بررسی و تحقیق گونه‌ای درباره عق
  ۹۷۸۶۰۰۶۰۳۴۴۱۶
  كد ديويي: ۲۹۷.۴۱۶
  قيمت : ۵۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • وزن آب
  ۹۷۸۶۰۰۸۶۵۵۹۲۳
  كد ديويي: ۸۲۳.۹۱۴
  قيمت : ۲۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Stochastic differential equation solved
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۲۵۷۴۱
  كد ديويي: ۵۱۹.۲
  قيمت : ۸۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • پشیمانم کن: مجموعه شعر
  ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۰۰۳
  كد ديويي: ۸fa۱.۶۲
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • عاشق شدم
  ۹۷۸۶۰۰۹۸۰۷۲۰۸
  كد ديويي: ۸fa۳.۶۲
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • هفت قصر
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۶۴۳۷۲
  كد ديويي: ۸fa۳.۶۲
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • خاکستر نسیان: زندگی واقعی دو دوست (شهر آ
  ۹۷۸۶۰۰۷۱۷۸۵۷۷
  كد ديويي: ۸fa۳.۶۲
  قيمت : ۱۹۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • رساله قضاوت زن در فقه شیعه
  ۹۷۸۶۰۰۹۴۶۵۷۹۸
  كد ديويي: ۹۹۹
  قيمت : ۴۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
[بیشتر...]
 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]