گفتگوی آن لاین

۱۳۹۸/۰۲/۲۴
  Photo
 • ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر ا
  ۹۷۸۶۰۰۷۶۷۷۵۰۶
  كد ديويي: ۶۵۸.۴۰۱۲
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • بیماریهای ریوی و روشهای مداخله‌ای ریه
  ۹۷۸۶۲۲۶۳۵۶۳۴۳
  كد ديويي: ۶۱۶.۲۴
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مقوله عشق در دیوان عطار نیشابوری
  ۹۷۸۶۰۰۰۴۸۱۶۸۱
  كد ديويي: ۸fa۱.۲۳
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نفس
  ۹۷۸۶۲۲۰۰۰۲۲۴۶
  كد ديويي: ۸fa۱.۶۲
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • برانوالد 2019: "فصل‌های 80، 81، 82، 86 و
  ۹۷۸۶۰۰۴۸۹۲۱۹۳
  كد ديويي: ۶۱۶.۱۲
  قيمت : ۶۹۸۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • برانوالد 2019: "فصل‌های 89 و 91" همراه ب
  ۹۷۸۶۰۰۴۸۹۲۲۰۹
  كد ديويي: ۶۱۶.۱۲
  قيمت : ۶۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسم
  ۹۷۸۶۲۲۹۹۷۹۳۶۵
  كد ديويي: ۶۵۷.۰۹۵۵
  قيمت : ۳۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نفت: تمدن صنعتی و معماری در ایران
  ۹۷۸۶۰۰۸۶۴۹۰۳۸
  كد ديويي: ۳۳۸.۲۷۲۸۲۰۹۵۵
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مدالیته‌های فیزیوتراپی: تست‌های تألیفی ب
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۵.۸۲
  قيمت : ۷۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Sobotta atlas of anatomy: engilish versi
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۱.۰۰۲۲۲
  قيمت : ۲۹۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Sobotta atlas of anatomy: english versio
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۱.۰۰۲۲۲
  قيمت : ۲۹۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Anatomy: a photographic atlas
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۱.۰۰۲۲۲
  قيمت : ۷۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Sobotta atlas of anatomy: tables of musc
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۱.۰۰۲۲۲
  قيمت : ۲۹۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • فیزیولوژی انسانی
  ۹۷۸۶۰۰۴۸۹۲۲۵۴
  كد ديويي: ۶۱۲
  قيمت : ۶۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • روش‌های تحقیق ترکیبی (کمی - کیفی) کرسول
  ۹۷۸۶۰۰۴۸۹۲۳۲۲
  كد ديويي: ۳۰۰.۷۲
  قيمت : ۹۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ابزار تجزیه و تحلیل سیاسی: مقایسه جبهه ف
  ۹۷۸۶۰۰۱۰۸۴۲۴۹
  كد ديويي: ۳۲۷.۵۵
  قيمت : ۴۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • رقصانه: سی قطعه برای سنتور
  NULL
  كد ديويي: ۷۸۹.۷۴
  قيمت : ۴۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ‏‫CT و MRI کل بدن: MRI عملکردی، بیوپسی‌ه
  ۹۷۸۶۰۰۵۲۴۳۹۵۶
  كد ديويي: ۶۱۶.۰۷۵۷۲۲
  قيمت : ۲۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Harrison's principles of internal medici
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۶
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سونوگرافی کالن in gynecology
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۴۶۴۰۶
  كد ديويي: ۶۱۸.۲۰۷۵۴۳
  قيمت : ۲۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سونوگرافی کالن
  ۹۷۸۶۰۰۵۲۴۳۸۶۴
  كد ديويي: ۶۱۸.۲۰۷۵۴۳
  قيمت : ۴۹۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • دانش‌نامه عملیات‌های ماندگار نیروی دریای
  ۹۷۸۶۰۰۰۳۰۶۳۴۲
  كد ديويي: ۹۵۵.۰۸۴۳۰۹۲۲
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس
  ۹۷۸۶۰۰۰۳۲۸۸۵۶
  كد ديويي: ۹۵۵.۰۸۴۳
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Anatomy for students
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۱
  قيمت : ۳۵۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Sobotta atlas of anatomy: engilish versi
  NULL
  كد ديويي: ۶۱۱.۰۰۲۲۲
  قيمت : ۲۹۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تعادل در ورزش
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۷۲۲۴
  كد ديويي: ۶۱۲.۰۴۴
  قيمت : ۱۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • پروژه‌های مهم الکترونیکی به کمک میکرو کن
  ۹۷۸۶۰۰۷۳۰۵۵۷۷
  كد ديويي: ۶۲۹.۸۹۵
  قيمت : ۲۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • دانش‌آموزان ورزشکار (مدل خودپنداره و ساز
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۷۲۶۲
  كد ديويي: ۷۹۶.۰۷۰۹۵۵
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جریان و انتقال حرارت اطراف لوله‌ها
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۷۲۹۳
  كد ديويي: ۶۲۱.۴۰۲۲
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • درس‌هایی ادبی و زبانی از نهج‌البلاغه
  ۹۷۸۶۰۰۷۳۰۵۸۴۳
  كد ديويي: ۲۹۷.۹۵۱۵
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نانو بتن حاوی سیلیس
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۷۰۰۲۱
  كد ديويي: ۶۲۰.۱۹۳
  قيمت : ۱۳۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • بهترین مدل تخصیص در پروژه‌های عمرانی
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۷۰۰۱۴
  كد ديويي: ۳۶۳.۶
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • شیمی برای همه
  ۹۷۸۶۰۰۹۹۹۹۶۵۱
  كد ديويي: ۵۴۰
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • انتقال فناوری در قراردادهای احداث واحد پ
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۳۴۵۱۹
  كد ديويي: ۳۳۸.۲۷۲۸
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • محاسبه کارایی و بهره‌وری با روش تحلیل پو
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۳۴۵۸۸
  كد ديويي: ۵۱۹.۷۲
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • الزامات مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e
  ۹۷۸۶۰۰۹۹۹۹۶۸۲
  كد ديويي: ۶۵۸.۳۰۰۲۸۵۴۶۸
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • پیامدهای روان‌شناختی دلبستگی به خدا
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۳۴۵۰۲
  كد ديويي: ۱۵۵.۹۲
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مقایسه تطبیقی بهره‌وری کل عوامل تولید در
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۳۴۵۷۱
  كد ديويي: ۳۳۸.۰۶
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اسرار سخنرانی: رازهای کسب و کار خبرگان ه
  ۹۷۸۶۰۰۸۹۱۰۵۸۹
  كد ديويي: ۸۰۸.۵
  قيمت : ۲۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جذابیت پنهان بونوئل: مجموعه نقدها و نظره
  ۹۷۸۶۲۲۰۱۰۰۹۵۹
  كد ديويي: ۷۹۱.۴۳۰۲۳۳۰۹۲
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
[بیشتر...]
 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]