گفتگوی آن لاین

۱۳۹۶/۱۰/۲۵
  Photo
 • آموزش قدم به قدم ارزش افزوده (ویژه مدیرا
  ۹۷۸۹۶۴۹۷۸۶۶۶۷
  كد ديويي: ۳۳۶.۲۷۱۴۰۹۵۵
  قيمت : ۱۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • راهنمای باغبانی به زبان ساده
  ۹۷۸۶۰۰۸۸۷۳۱۴۳
  كد ديويي: ۶۳۵
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • برنامه‌ریزی شهر خلاق: از نظریه تا اجرا
  ۹۷۸۶۰۰۸۸۷۳۱۵۰
  كد ديويي: ۳۰۷.۱۲۱۶
  قيمت : ۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت معلم در
  ۹۷۸۶۰۰۳۰۹۳۳۸۶
  كد ديويي: ۳۷۸.۰۱۳۰۹۵۵
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان
  ۹۷۸۶۰۰۳۰۹۳۳۷۹
  كد ديويي: ۳۷۲.۲۱۰۷
  قيمت : ۱۳۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • روان‌عصب‌درمانی: چگونه علوم اعصاب، روان‌
  ۹۷۸۶۰۰۳۰۹۳۳۱۷
  كد ديويي: ۶۱۶.۸۹۱۴
  قيمت : ۵۳۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • طراحی آموزشی: راهنمای عمل در کلاس درس
  ۹۷۸۶۰۰۳۰۹۳۴۰۹
  كد ديويي: ۳۷۱.۳۳
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • پیشگیری شیمیایی از سرطان: روش‌هایی در دا
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۲۰۹
  كد ديويي: ۹۹۹
  قيمت : ۲۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اصول نگارش طرح کسب و کار: با تاکید بر کس
  ۹۷۸۹۶۴۲۰۷۰۶۱۹
  كد ديويي: ۶۵۸.۴۰۱۲
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • توانمندی‌ها و ویژگی‌های کارآفرینی (مقایس
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۵۸۷۲۲
  كد ديويي: ۳۳۸.۰۴۰۹۵۵
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • آیین همزیستی
  ۹۷۸۶۰۰۸۶۲۷۲۲۷
  كد ديويي: ۳۹۵
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • شیمی: مقدمه‌ایی بر علوم بهداشت و پزشکی
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۰۷۰
  كد ديويي: ۵۷۲
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تغذیه مدرن در سلامت و بیماری: تغذیه در ج
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۴۸۳
  كد ديويي: ۶۱۳.۲
  قيمت : ۱۹۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • حرکت‌شناسی و آناتومی بالینی
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۱۹۳
  كد ديويي: ۶۱۲.۷۶
  قيمت : ۲۹۸۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مقدمه‌ای بر همسانه‌سازی ژن و تجزیه و تحل
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۲۴۷
  كد ديويي: ۵۷۳.۸۶۳۳
  قيمت : ۳۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • حیات در محاصره امواج نابودگر
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۲۳۰
  كد ديويي: ۹۹۹
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • طیف‌سنجی مولکولی
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۰۶۳
  كد ديويي: ۵۴۳.۰۸۵۸
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • روایت ایثار: نقش پشتیبانی مهندسی جنگ جها
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۳۹۰۱۴
  كد ديويي: ۹۵۵.۰۸۴۳۰۹۲۲
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • گردان هفتم: نقش گردان مهندسی رزمی امام م
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۳۹۰۰۷
  كد ديويي: ۹۵۵.۰۸۴۳
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سازمان محتوامدار
  ۹۷۸۶۰۰۱۶۰۲۹۸۶
  كد ديويي: ۶۵۸.۸۷۲
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • پرسش و پاسخ‌های یادگیری ماشین: ویژه داوط
  ۹۷۸۶۰۰۱۶۰۲۸۴۹
  كد ديويي: ۰۰۶.۳۱
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Translation of official deeds & document
  ۹۷۸۶۰۰۶۰۳۲۷۵۷
  كد ديويي: ۴۲۸.۰۲
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • استخوان‌های قوی، زنان قوی: تمام آنچه که
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۴۰۰۸۷
  كد ديويي: ۶۱۶.۷۱۶۰۰۸۲
  قيمت : ۸۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • منم مونا لیزا
  ۹۷۸۹۶۴۲۲۰۲۰۰۳
  كد ديويي: ۸۴۳.۹۱۴
  قيمت : ۴۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات
  ۹۷۸۶۰۰۸۳۷۸۱۲۹
  كد ديويي: ۳۲۸.۵۵
  قيمت : ۸۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • بانکداری اسلامی (2): بانکداری مرکزی اسلا
  ۹۷۸۶۰۰۷۷۹۶۲۰۷
  كد ديويي: ۲۹۷.۴۸۳۳
  قيمت : ۴۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • فرهنگ جامع گویش برگیجانی: واژه‌نامه و پن
  ۹۷۸۶۰۰۸۵۸۱۴۴۴
  كد ديويي: ۴fa۹
  قيمت : ۴۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • پشت دروازه‌های شهر (خاطرات امیر سرتیپ من
  ۹۷۸۹۶۴۴۱۹۸۴۷۲
  كد ديويي: ۹۵۵.۰۸۴۴۰۹۲
  قيمت : ۴۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری
  ۹۷۸۶۰۰۲۰۰۶۵۰۹
  كد ديويي: ۶۱۶.۸۹
  قيمت : ۵۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جنگ نوین و پدافند ش. م. ه
  ۹۷۸۶۰۰۷۳۲۷۹۴۴
  كد ديويي: ۳۵۸.۳
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • چاپر کاهنده با روش کنترل ترکیبی
  ۹۷۸۶۰۰۷۳۲۷۹۸۲
  كد ديويي: ۶۲۱.۳۸۱۰۴۴
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • کنترل غیر خطی کاربردی: تحلیل سیستم‌های غ
  ۹۷۸۶۰۰۷۳۲۷۹۲۰
  كد ديويي: ۶۲۹.۸۳۱۲
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سرپرست ترخیص محصول
  ۹۷۸۶۰۰۰۴۸۹۵۸۸
  كد ديويي: ۳۶۳.۱۱
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • توسعه گردشگری و محیط زیست فراتر از پایدا
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۹۶۲۱۲
  كد ديويي: ۳۳۸.۴۷۹۱
  قيمت : ۱۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • رهیافت و مدیریت مواد زاید و جامد
  ۹۷۸۶۰۰۸۸۳۴۰۳۸
  كد ديويي: ۶۲۸.۴
  قيمت : ۱۸۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اصول سینتیک شیمیایی مواد پرانرژی و پیشرا
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۳۴۴۱
  كد ديويي: ۶۲۳.۴۵۲
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نگرشی نو بر اصول و مفاهیم کاربردی پدیده
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۳۴۰۳
  كد ديويي: ۶۶۰.۲۸۰۴
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اصول سم‌شناسی محیطی مواد منفجره (اکوتوکس
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۱۳۴۲۷
  كد ديويي: ۳۶۳.۱۷۹۸
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • خودکارآمدی در آموزشگاه: نگاهی به خودکارآ
  ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۹۰۰۰
  كد ديويي: ۱۵۵.۲
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ارزیابی پروژه: راهنمای ارزیابان جایزه مل
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۵۷۰۱۸
  كد ديويي: ۶۵۸.۴۰
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
[بیشتر...]
 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]