معرفي براي استفاده از تسهيلات بيمه تأمين اجتماعي
معرفي پديدآور بر اساس دستور العمل اجرايي بيمه تامين اجتماعي پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري مصوب شوراي برنامه ريزي صورت مي پذيرد.
      هدف:
      بهره مند شدن از امكانات تامين اجتماعي به منظور افزايش رفاه اجتماعي پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري
      سياست ها :
      - حمايت دولت از پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري در قالب پرداخت درصدي از هزينه هاي بيمه و براساس مقررات بيمه تأمين اجتماعي حرفه ها و مشاغل آزاد؛
      - زير پوشش قراردادن پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از زمره مشمولان تأمين اجتماعي با حداقل دستمزد و حقوق اعلام شده از سوي شوراي عالي كار؛
      - زير پوشش قراردادن پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از زمره مشمولان تامين اجتماعي با در نظر گرفتن ارئه تسهيلات، فوت و از كارافتادگي.
      شرايط عمومي مشمولان طرح بيمه تامين اجتماعي :
      - پديدآورندگان بايد فاقد هرگونه پوشش بيمه اي باشند
      تبصره 1 : آن دسته از پديدآورندگاني كه از قبل، مشمول بيمه حِرَف و مشاغل آزاد بوده و سابقة پرداخت حق بيمه دارند، با احتساب سنوات گذشته طبق مقررات مشمول اين طرح قرار مي گيرند.
      تبصره 2 : در بدو شمول پديدآورندگاني كه قبلاً داراي سابقة پرداخت حق بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي مي باشند، بر اساس ضوابط سازمان تامين اجتماعي به سنوات مقرر آنان افزوده مي شود
      - پديدآورندگان در بدو شمول بايد حداقل 18 سال سن تمام داشته باشند
      - در بدو شمول براي زير پوشش قرار گرفتن در اين طرح، بايد سن پديدآورندگان زن كمتر از 45 سال و پديدآورندگان مرد كمتر از 50 سال باشد.
      - پديدآورندگان مشمول اين طرح كه سن مرد بيش از شصت سال و سن زن بيش از پنجاه و پنج سال باشد، چنانچه بعد از اين سن اثري را توليد و منتشر نكرده باشند، كماكان تا رسيدن به احراز شرايط مقرر جهت استفاده از حمايت هاي قانون تامين اجتماعي، در زمره مشمولان طرح خواهند بود
      شرايط اختصاصي مشمولان طرح بيمه تأمين اجتماعي:
      - در اين طرح پديدآورندۀ كتاب به شخصي اطلاق مي شود كه حداقل 2 عنوان كتاب در سطح بزرگسال يا 3 عنوان كتاب در سطح كودك و نوجوان براي اولين بار تأليف، ترجمه، بازنويسي، تصحيح نسخ خطي، نقد و بررسي و يا تحقيق نموده و بر اساس ضوابط انتشار كتاب آن را چاپ و منتشر نموده و در بانك اطلاعات موسسه خانه كتاب ثبت كرده باشد.
      تبصره 1: در صورتي كه فرد «يك كتاب در سطح بزرگسال و يك كتاب در سطح كودك و نوجوان» (در مجموع دو كتاب) منتشر كرده باشد نيز مشمول اين دستورالعمل قرار مي گيرد
      تبصره 2: پديدآورندگان برگزيده جشنواره هاي معتبر داخلي و خارجي در صورتي كه يك عنوان كتاب براساس بند اول شرايط اخصاصي منتشر كرده باشند
      تبصره 3 : كتاب هاي دوره اي، هر جلد يك عنوان محسوب مي شود.
      تبصره 4 : پژوهشگراني كه نامشان در تدوين دايره المعارف ها و فرهنگ نامه ها به عنوان همكار علمي ثبت شده است نيز مشمول اين آيين نامه مي شوند.
      تبصره 5 : در صورتي كه يك عنوان كتاب دو يا چند پديدآور داشته باشد، همه افراد مشمول اين طرح خواهند بود.
      تبصره 6 : موارد زير در زمره مشمولان اين طرح نيستند:
      - پديدآورندگان كتابهايي كه با عناوين نقاش، خطاط، عكاس، به اهتمام، تهيه كننده، با همكاري، تذهيب كننده، هيئت مشاوران، فيلمنامه نويس، نمايشنامه نويس، طراح، ويراستار، يادداشتهاي اول كتاب، حواشي و ترجمه مقدمه منتشر شده-اند؛
      - پديدآورندگان كتاب هاي آموزشي و كمك آمورشي؛
      - پديدآورندگان كتب تجديد چاپ شده
      - شوراي علمي يا شوراي برنامه ريزي كه به صورت مجموعه اي از نويسندگان، يك كتاب را توليد و منتشر مي كنند؛
      - مشمولان اين طرح از زمان تقاضاي زير پوشش قرارگرفتن، پديدآورندگاني را شامل مي شود كه از انتشار آخرين اثرشان، بيش از 10 سال نگذشته باشد؛
      - ادامه پوشش تامين اجتماعي پديدآورندگان منوط به استمرار فعاليت حرفه اي ايشان است. بنابراين فاصله انتشار دو اثر از زمان زير پوشش قرار گرفتن هر يك از پديدآورندگان، نبايد بيش از 5 سال باشد. تشخيص و تاييد اين امر به عهده معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است
      مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده
      - تكميل فرم بیمه؛
      - تصوير تمام صفحات شناسنامه فرد اصلي (دو سري)؛
      - تصوير پشت و روي كارت ملي فرد اصلي (دو سري)؛
      - تصوير صفحه اول شناسنامه افراد تحت تكفل (دو سري)؛
      - پرينت فهرست كتابهاي ثبت شده در بانك اطلاعاتي خانه كتاب .
      - اصل كتاب ها مطابق با شرايط مندرج در آيين نامه به منظور تطبيق با مستندات
      تبصره1: پديدآورندگاني كه آثارشان در بانك اطلاعات خانه كتاب ثبت نشده است، مي توانند اصل كتاب را به همراه تصوير برگه اعلام وصول (دو نسخه) ارايه نمايند.
      تبصره 2: افرادي كه نام يا نام خانوادگي آنان در كتاب با نام و نام خانوادگي شناسنامة آنان مغايرت دارد و يا تخلص آنها در روي كتاب چاپ شده، لازم است نامه اي از ناشر با سربرگ انتشارات مبني بر تاييد و گواهي نام و نام خانوادگي صحيح پديدآور، با مهر و امضاء ناشر ارايه نمايند.
      متمم دستورالعمل اجرايي طرح بيمه تامين اجتماعي پديدآورندگان كتاب
      پديدآورندگان كتابهاي با ويژگي هاي زير فاقد شرايط استفاده از بيمه تامين اجتماعي هستند:
      1- كتاب هايي كه نقش پديدآورنده در آنها « گردآوري»، « به اهتمام» و « به كوشش» است.
      2- كتاب هاي با عنوان يا موضوع زندگي نامه ها.
      3- كتاب هاي با عنوان يا موضوع گزيده سخنان.
      4- كتاب هاي با عنوان يا موضوع مجموعه اشعار شاعران ديگر كه متعلق به پديدآورنده مندرج در روي جلد نباشد.
      5- كتاب هاي با عنوان و مضمون لطيفه، جوك، پيامك.
      6- كتاب هاي مجموعه نام ها.
      7- كتاب هاي مجموعه سوالات، تست، حل المسائل دروس مختلف از مقطع دبستان تا دكتري (كمك درسي).
      8- كتاب هاي مجموعه سوالات كنكور و المپيادهاي تمام مقاطع تحصيلي متعلق به دانشگاههاي دولتي، دانشگاه آزاد و يا ديگر مراكز برگزار كننده آزمون يا مجموعه سوالات آزمونهاي استخدامي با پاسخ يا فاقد پاسخ.
      9- فلش كارتها.
      10- كتاب هاي گروه كودك و نوجوان كه شامل آموزش حروف الفبا، آموزش اعداد، آموزش نقاشي، آموزش رنگها، طراحي و تصاوير و نظاير آن كه فاقد متن باشند يا به صورت برچسب باشند (فاقد تناسب ميان متن و تصاوير و محتوا باشند).
      11- كتاب هاي كامپيوتري، الكترونيكي و فني كه دو سوم كتاب شامل تصوير، فرمول و مدار باشد.
      12- كتابهاي ادعيه (گردآوري).
      13- كتاب هاي قطع نيم جيبي.
      14- كتاب هاي آموزش آشپزي به صورت گردآوري و همچنين كتاب هاي آشيزي تاليفي فاقد عكس و توضيح كامل
      15- كتاب هاي نمايشنامه و فيلمنامه.
      16- كتاب هاي گروه رشته هنر (گرافيك، عكاسي، معماري و ... ) كه دو سوم كتاب شامل نصوير يا نما باشد.
      همچنين به گروه هاي زير خدمات اهل قلم ارائه نمي شود:
      1- پديدآورندگان كه داراي آثار ناشر همكار يا ناشر هميار مي باشند بر اساس بخشنامه وزارت مطبوع خدمات اهل قلم ارائه نمي شود.
      براي ويراستاران و مولفين كتاب هاي درسي و كمك درسي مقطع دبستان تا پيش دانشگاهي معرفي نامه براي عضويت در صندوق حمايت از نويسندگان صادر نمي شود ( اين در صورتي است كه پديدآورنده هيچ اثر ديگري به غير از ويراستاري يا تاليف كتب درسي و كمك درسي نداشته باشد).


 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]