معرفي پديدآورندگان براي استفاده از بيمه تكميلي، عمر و حوادث
زمان ثبت نام : از 26 فروردین تا 5 اردیبهشت ماه 1392
      شرایط : دارابودن حداقل يكي از شرايط زير براي استفاده از بيمه تكميلي الزامي است: - پديدآورندگان عضو صندوق حمايت از نويسندگان كه داراي كارت صندوق با تاريخ معتبر هستند؛ (ارائه كارت الزامي است)
      - پديدآورندگان عضو اهل قلم موسسه خانه كتاب كه كارت اهل قلم با تاريخ معتبر دارند؛(ارائه كارت الزامي است)
      - بيمه شدگان طرح بيمه تامين اجتماعي كه دفترچة با تاريخ معتبر تأمين اجتماعي دارند؛(ارائه دفترچه الزامي است)
      مدارک مورد نیاز :
      - تصوير شناسنامه فرد اصلي
      - تصوير كارت ملي فرد اصلي
      - تصوير شناسنامه افراد تحت تكفل
      - تصوير كارت ملي افراد تحت تكفل
      - اصل و تصوير فيش واريزي به مبلغ 70،000 تومان به ازاي هر نفر، به حساب شماره 318 732 62 بانك تجارت به نام صندوق حمايت از نويسندگان؛
      - در صورت تمايل به استفاده از بيمة عمر و حوادث، اصل و تصوير فيش واريزي به مبلغ 15،000 تومان به ازاي هر نفر به حساب شماره 318 732 62 بانك تجارت به نام صندوق حمايت از نويسندگان
      تبصره 1: فيش «بيمه تكميلي» و «عمر و حوادث» جداگانه تهيه شود.
      توضيح: كل مبلغ حق بيمه افراد تحت تكفل و فرد اصلي در يك فيش واريز شود.
      تبصره 2: از آنجا كه احتمال تغيير در مبالغ واريزي و شماره حساب مربوطه هر ساله وجود دارد لذا در فروردين ماه هر سال، از طريق اعلام در سايت خانه كتاب، سايت خبرگزاري كتاب، سايت صندوق حمايت از نويسندگان و آگهي در كتاب هفته در خصوص شرايط، مدارك، شماره حساب و مبالغ واريزي اطلاع رساني خواهد شد.
       فهرست نوع تعهدات و حداكثر سقف پرداخت بيمه تكميلي در سال 91 


 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]