لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (12)
تالیف (6)
ترجمه (8)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
2- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
3- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - 37000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
4- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
5- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
6- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
7- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
8- کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید بر تمرینات ورزشی
نويسنده:محمد پورکیانی ؛ نويسنده:صفورا صباغیان‌راد ؛ نويسنده:امیرحسین عفتیان - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -070-206-964-978 انتخاب
9- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
10- چهره‌ای جدید در 21 روز: موثرترین روش برای کاهش وزن، کسب تناسب اندام و آرامش خاطر
نويسنده:کیت شاپلند ؛ مترجم:صفورا صباغیان‌راد ؛ زيرنظر:خسرو ابراهیم - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 6 -39-5885-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2