لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (17)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -050-476-964-978 انتخاب
2- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 2000 نسخه - 6700 ریال - 1 -050-476-964-978 انتخاب
3- وقت خم و نوبت غدیر است
نويسنده:علی‌اکبر اشعری - همشهری - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1 -023-241-964-978 انتخاب
4- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری - نشر شهر - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 نسخه - 10000 ریال - 8 -336-238-964-978 انتخاب
5- سفر به آفریقا
نويسنده:علی‌اکبر اشعری - صفحه سفید - 88 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 1 -16-6599-964-978 انتخاب
6- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 2000 نسخه - 6700 ریال - 6 -050-476-964 انتخاب
7- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 2000 نسخه - 6700 ریال - 6 -050-476-964 انتخاب
8- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 1000 نسخه - 6300 ریال - 1 -050-476-964-978 انتخاب
9- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 1 -050-476-964-978 انتخاب
10- پیام غدیر
نويسنده:علی‌اکبر اشعری ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 نسخه - 3500 ریال - 6 -050-476-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3