لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات انفجاری حجم جلو و پشت بازو در 7 هفته
نويسنده:جف اوکانل ؛ نويسنده:بابی آلدریج ؛ نويسنده:استاف رایتر - علم و ورزش - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 4 -027-449-964 انتخاب
2- تمرینات انفجاری حجم جلو و پشت بازو در 7 هفته
نويسنده:جف اوکانل ؛ نويسنده:بابی آلدریج ؛ نويسنده:استاف رایتر - علم و ورزش - 48 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 4 -027-449-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1