لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
2- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
3- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ مترجم:حمید محبی ؛ مترجم:محمد فرامرزی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 20500 ریال - 3 -053-530-964 انتخاب
4- اصول تغذیه در ورزش
نويسنده:فرد برونس ؛ مترجم:نورعلی خواجوند - دستان - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 964-7642-61-X انتخاب
5- اصول تغذیه در ورزش
نويسنده:فرد برونس ؛ مترجم:نورعلی خواجوند - دستان - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 964-7642-61-X انتخاب
6- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 41000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
7- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
8- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
9- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
10- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2