لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (21)
تالیف (0)
ترجمه (63)
تهران (61)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (58)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
2- آناتومی گری 2005 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آبنوس،صبورا - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1600 نسخه - 98000 ریال - 5 -24-6334-964 انتخاب
3- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 560 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 398000 ریال - 5 -86-7028-600-978 انتخاب
4- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 6 -247-987-964-978 انتخاب
5- آناتومی پایه گری 2018: سر و گردن
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام میچل - جامعه‌نگر - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 565000 ریال - 3 -719-101-600-978 انتخاب
6- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 9 -246-987-964-978 انتخاب
7- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
8- آناتومی پایه گری 2018: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام میچل - جامعه‌نگر - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 445000 ریال - 6 -718-101-600-978 انتخاب
9- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 195000 ریال - 2 -245-987-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 352 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 298000 ریال - 9 -88-7028-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7