لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (21)
تالیف (0)
ترجمه (69)
تهران (67)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (64)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 6 -247-987-964-978 انتخاب
2- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
3- فلش کارت آناتومی گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 266 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 128000 ریال - 5 -29-8443-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: اندام (اسکلتی - عضلانی)
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - حیدری - 538 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 990000 ریال - 6 -250-489-600-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
6- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 9 -246-987-964-978 انتخاب
7- اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 460 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 5 -343-987-964-978 انتخاب
8- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 318 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 2 -655-424-600-978 انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 6 -73-7150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7