لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (62)
تهران (60)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (62)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 195000 ریال - 2 -245-987-964-978 انتخاب
2- آناتومی اندام: چکیده گری دانشجویی
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل ؛ نويسنده:وین وگل - آییژ - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 230000 ریال - 9 -527-970-964-978 انتخاب
3- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 570 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 900000 ریال - 5 -921-987-964-978 انتخاب
4- آناتومی‌ گری 2010 برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - خسروی - 320 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 128000 ریال - 1 -33-5523-600-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
6- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 318 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 2 -655-424-600-978 انتخاب
7- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 4 -535-987-964-978 انتخاب
8- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
9- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 8 -37-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 9 -246-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7