لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گردوی هفتم
نويسنده:ژنو یوپتی ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ تصويرگر:ژوئل بوشر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 20000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
2- گردوی هفتم
نويسنده:ژنو یوپتی ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ تصويرگر:ژوئل بوشر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 30000 نسخه - 390 ریال - انتخاب
3- گردوی هفتم
نويسنده:ژنو یوپتی ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ تصويرگر:ژوئل بوشر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 30000 نسخه - 390 ریال - انتخاب
4- گردوی هفتم
نويسنده:ژنو یوپتی ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ تصويرگر:ژوئل بوشر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 15000 نسخه - 1800 ریال - 2 -309-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1