لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (27)
تالیف (0)
ترجمه (29)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 160 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
2- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
3- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،توسن دانش،ماهی‌ طلایی - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
4- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
5- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
6- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار - رادمهر،توسن دانش،ماهی‌ طلایی - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
7- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
8- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
9- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
10- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3