لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (5)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انواع تار در عضلات اسکلتی پستانداران
مترجم:بهناز ونکی ؛ مترجم:نسرین رمضانی ؛ مترجم:نادر شاکری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 0 -4819-10-964-978 انتخاب
2- کتاب جامع آمادگی جسمانی و طراحی تمرین: منبع دوره‌های مربیگری ...
نويسنده:نسرین رمضانی ؛ نويسنده:حمید مسجدی ؛ نويسنده:کیوان خرمی‌پور - مدید - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 650000 ریال - 5 -91-8722-600-978 انتخاب
3- آمادگی جسمانی پایه (ویژه دوره‌های مربیگری سطح 3)
نويسنده:نسرین رمضانی ؛ نويسنده:کیوان خرمی‌پور ؛ نويسنده:سجاد ترکاشوند - مدید - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 300000 ریال - 2 -92-8722-600-978 انتخاب
4- راهنمای کامل تغذیه ورزشی
نويسنده:آنیتا بین ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:لیلا شفیعی‌نیک - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 9 -0269-02-600-978 انتخاب
5- راهنمای کامل تغذیه ورزشی
نويسنده:آنیتا بین ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:لیلا شفیعی‌نیک - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 440000 ریال - 3 -0740-02-600-978 انتخاب
6- ورزش و معلولین
نويسنده:پریسا حجازی ؛ نويسنده:نسرین رمضانی ؛ ويراستار:جواد مهربانی - شمال پایدار - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 17000 ریال - انتخاب
7- حرکات اصلاحی
نويسنده:نسرین رمضانی ؛ نويسنده:جواد مهربانی - آینده سازان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 6 -59-2620-964 انتخاب
8- راهنمای کامل تغذیه ورزشی
نويسنده:آنیتا بین ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:لیلا شفیعی‌نیک - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -0269-02-600-978 انتخاب
9- راهنمای کامل تغذیه ورزشی
نويسنده:آنیتا بین ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:لیلا شفیعی‌نیک - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 503 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 2 -0750-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1