لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
2- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
3- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
4- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
5- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 300 نسخه - 200000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
6- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 41000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
7- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
8- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
9- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
10- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1