لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (8)
تالیف (13)
ترجمه (2)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی علمی انتقادی
نويسنده:ارل ببی ؛ مترجم:محمدحسین پناهی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 20000 نسخه - 18000 ریال - 1 -02-5933-964 انتخاب
2- مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی
به‌اهتمام:نجفقلی حبیبی ؛ به‌اهتمام:محمدحسین پناهی ؛ ويراستار:ابراهیم زارعی - دانشگاه علامه طباطبایی،ریاست جمهوری، مرکز امور مشارکت زنان - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 700 نسخه - 45000 ریال - 9 -26-8415-964 انتخاب
3- An introduction to the islamic revolution of iran and it's slogans
نويسنده:محمدحسین پناهی - موسسه الهدی - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - 2000 نسخه - انتخاب
4- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 105000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
5- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
6- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
7- An introduction to the islamic revolution of iran and it's slogans
نويسنده:محمدحسین پناهی - مرکز نشر فرهنگ اسلامی در جهان - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 964-472-304-X انتخاب
8- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300 نسخه - 270000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
9- درآمدی بر جامعه‌شناسی علمی انتقادی
نويسنده:ارل ببی ؛ مترجم:محمدحسین پناهی - دانشگاه علامه طباطبایی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 4 -83-8415-964-978 انتخاب
10- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 548 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 63000 ریال - 2 -474-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2