لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (259)
تالیف (409)
ترجمه (0)
تهران (408)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (409) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون ثبت اسناد و املاک در آئینه آراء قضائی همراه با آئین‌نامه قانون ثبت آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جنگل،جاودانه - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -353-981-964-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات قانون تجارت همراه با قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون تجارت الکترونیکی، ...
به‌اهتمام:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 542 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -069-158-600-978 انتخاب
3- مجموعه پرسش و پاسخ‌های حقوقی: شوراهای اسلامی - وظایف - اختیارات
نويسنده:عاطفه زاهدی - جنگل،جاودانه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 5 -613-981-964-978 انتخاب
4- مجموعه پرسش و پاسخ‌های حقوقی: اجرای احکام مدنی به انضمام قانون اجرای احکام مدنی
نويسنده:عاطفه زاهدی - جنگل - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -965-981-964-978 انتخاب
5- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 همراه با کتاب پنجم (تعزیرات)
به‌اهتمام:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 356 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1394 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 8 -257-158-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر - قاچاق: همراه با قانون مبارزه با مواد مخدر، فهرست مواد مخدر ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 262 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 1 -061-158-600-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگیهای خارج از نوبت محاکم
نويسنده:عاطفه زاهدی - نوای عدالت - 118 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -11-5057-600-978 انتخاب
8- مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی - جزایی) کاربردی
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 384 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 2 -064-158-600-978 انتخاب
9- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -244-158-600-978 انتخاب
10- قانون مالیات‌های مستقیم به انضمام قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با آیین‌نامه‌های مرتبط
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 280 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -153-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41