لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (7)
تهران (2)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:مینگ لی ؛ نويسنده:برندا‌جی. پیتز ؛ نويسنده:جروم کوارترمن - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 368 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -2552-10-964-978 انتخاب
2- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:مینگ لی ؛ نويسنده:برندا‌جی. پیتز ؛ نويسنده:جروم کوارترمن - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -1973-10-964-978 انتخاب
3- مکانیک ورزشی برای مربیان
نويسنده:جری کار ؛ نويسنده:قاسم رحیمی ؛ نويسنده:علیرضا زمانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -0693-10-964-978 انتخاب
4- English for the students of sport management
نويسنده:قاسم رحیمی ؛ نويسنده:مهرانگیز پاینده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 2 -2286-10-964-978 انتخاب
5- آمادگی بدنی کامل برای بسکتبال
نويسنده:بیل فوران ؛ نويسنده:روبین پوند ؛ مترجم:علیرضا زمانی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 2 -4-91374-600-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تربیت بدنی
نويسنده:قاسم رحیمی ؛ نويسنده:علیرضا زمانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -562-223-964-978 انتخاب
7- واکاوی تجربیات زلزله: اهر، ورزقان، هریس
تدوين:مجید بیطرفان ؛ تدوين:مهدی بیطرفان ؛ تدوين:علی‌اکبر پوری‌رحیم - پارس ضیاء،علم آفرین - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 0 -33-5450-600-978 انتخاب
8- مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
نويسنده:جیل فرید ؛ مترجم:قاسم رحیمی ؛ مترجم:علیرضا زمانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 550 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 167000 ریال - 9 -968-223-964-978 انتخاب
9- تحلیل‌های آماری در تربیت بدنی
نويسنده:ویلیام‌جی وینسنت ؛ مترجم:قاسم رحیمی ؛ مترجم:سیدمحسن حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 73500 ریال - 7 -566-223-964-978 انتخاب
10- آمادگی بدنی کامل برای بسکتبال
نويسنده:بیل فوران ؛ نويسنده:روبین پوند ؛ مترجم:علیرضا زمانی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -4-91374-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1