لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (9)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - دانشگاه کردستان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -09-2797-964-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی
نويسنده:باب استوارت ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ مترجم:فرشاد تجاری - سناگستر - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 340000 ریال - 8 -46-8466-600-978 انتخاب
3- مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - آرمان دانش - 192 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -28-7173-600-978 انتخاب
4- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 185000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
5- مدیریت ورزشی: اصول و کاربردها
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - آرمان دانش - 208 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -37-7173-600-978 انتخاب
6- فلسفه‌های تغییر سازمانی
نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:فیونا گرتس ؛ مترجم:احمد عیسی‌خانی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 1 -465-379-964-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی
نويسنده:آرون اسمیت ؛ مترجم:محمود جعفرپور ؛ مترجم:محمدرضا بهشتی‌زواره - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -01-6858-600-978 انتخاب
8- مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی
نويسنده:هانس وستربیک ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:پل ترنر - دانشگاه خوارزمی - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 4 -93-6706-964-978 انتخاب
9- مواد و داروهای افزایش‌دهنده عملکرد و ذهن: نکات مهم، اثرات و پیامدها
نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:باب استوارت ؛ نويسنده:کیت وستبرگ - مبانی - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 350000 ریال - 5 -5-95781-622-978 انتخاب
10- زمینه بازاریابی ورزشی
نويسنده:آرون اسمیت ؛ مترجم:سیدسعادت‌اله صالحی‌ساداتی - توپ - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 3 -00-7350-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2