لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب اول
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-03-3 انتخاب
2- آهنگ‌ برای ویولن: کتاب سوم
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-2-7 انتخاب
3- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب دوم
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-1-0 انتخاب
4- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 550 نسخه - 145000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
5- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
6- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 550 نسخه - 430000 ریال - 979-0-80-2623-27-9 انتخاب
7- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
8- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
9- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-80263-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1