لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 9 -246-987-964-978 انتخاب
2- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
3- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 195000 ریال - 2 -245-987-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 570 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 900000 ریال - 5 -921-987-964-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
6- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -536-987-964-978 انتخاب
7- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
8- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 1 -536-987-964-978 انتخاب
9- اطلس جیبی بافت‌شناسی پایه
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:شبنم محمدی ؛ مترجم:ساره کظمی - اندیشه رفیع - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -447-987-964-978 انتخاب
10- اطلس جیبی بافت‌شناسی پایه
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:شبنم محمدی ؛ مترجم:ساره کظمی - اندیشه رفیع - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -884-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1