لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (4)
تالیف (11)
ترجمه (16)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری
تدوين:اکبرپور‌شیرازی محسن ؛ تدوين:حمید جاودانی ؛ تدوين:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -71-6451-964-978 انتخاب
2- درآمدی بر برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی
نويسنده:رضا نوروززاده ؛ نويسنده:کورش فتحی‌واجارگاه ؛ ويراستار:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 9 -46-6451-964-978 انتخاب
3- نمایشنامه دورگه
نويسنده:لنگستن هیوز ؛ مترجم:داود حاتمی - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی) - 77 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
4- گزیده مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی
تدوين: موسسه‌پژوهش‌وبرنامه‌ریزی‌آموزشی‌عالی ؛ ويراستار:یوسف محمدنژادعالی‌زمینی ؛ ويراستار:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 754 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -02-6451-964 انتخاب
5- میان‌رشتگی
نويسنده:جو موران ؛ مترجم:داود حاتمی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 32000 ریال - 8 -58-2738-964-978 انتخاب
6- نظریه‌های ناسیونالیسم
نويسنده:اوموت اوزکریملی ؛ مترجم:محمدعلی قاسمی ؛ ويراستار:داود حاتمی - موسسه مطالعات ملی،تمدن ایرانی - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 964-93165-4-X انتخاب
7- تاریخ هند
نويسنده:شیلاد هار ؛ مترجم:داود حاتمی - عصر جدید - 240 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
8- سرزمین و مردم پاکستان
نويسنده:روبرت لانگ ؛ مترجم:داود حاتمی - علمی فرهنگی - 257 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- تقویت عضلات (بدنسازی علمی، مبتدی تا حرفه‌ای)
نويسنده:ایان کینگ ؛ نويسنده:لو شولر ؛ مترجم:حمید زعیم‌کهن - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 84500 ریال - 2 -158-420-964 انتخاب
10- اطلس ملی ایران "آموزش عمومی"
نويسنده:مهرداد راهداری ؛ نويسنده:سیدجواد محسنی‌نیا ؛ ويراستار:داود حاتمی - سازمان نقشه‌برداری کشور - 68 صفحه - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 0 -7-91722-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3