لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (17)
تالیف (13)
ترجمه (29)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان (با اصلاحات و ویرایش جدید)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
2- برندهای فوتبال
نويسنده:سوزان بریج‌واتر ؛ مترجم:محمد خبیری ؛ مترجم:علی ناظمی - علم و حرکت - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -04-8500-600-978 انتخاب
3- روان‌شناسی کودک و نوجوان با "رویکرد ورزشی"
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:محمد رحیمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فیروزمنش - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 1 -6812-03-964-978 انتخاب
4- تمرینات تخصصی فوتسال برای بازیکنان 6 تا 18 سال
نويسنده:خاویر لوزانوسید ؛ نويسنده:ویک هرمانس ؛ مترجم:عبدالحسین پرتو - آذر - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 6 -21-7901-964 انتخاب
5- درآمدی بر درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی
نويسنده:محمد کوشا ؛ نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:بهرام یوسفی - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -50-8448-600-978 انتخاب
6- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1000 نسخه - 249000 ریال - 9 -36-8131-964-978 انتخاب
7- روان‌شناسی کاربردی در فوتبال
نويسنده:اسون-یوران اریکسون ؛ نويسنده:ویلی ریلی ؛ نويسنده:هوکان ماتسون - علم و حرکت - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -32-5547-964-978 انتخاب
8- روان‌شناسی کودک و نوجوان با "رویکرد ورزشی"
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:محمد رحیمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فیروزمنش - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 320000 ریال - 1 -6812-03-964-978 انتخاب
9- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان (با اصلاحات و ویرایش جدید)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
10- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5