لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(243)
چاپ مجدد (325)
تالیف (504)
ترجمه (64)
تهران (529)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (568) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره کامل مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - معاصر - 1134 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -4-90051-964 انتخاب
2- مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون ؛ مقدمه:عبدالحسین زرین‌کوب - صدای معاصر - 1008 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 3500 نسخه - 964-6494-17-X انتخاب
3- حکایت سلطان محمود بر اساس نسخه‌ی رینولد نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - آندیاگستر - 252 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -14-7321-600-978 انتخاب
4- نیمه اول کتاب تذکره‌الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مقدمه:محمد قزوینی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - پاکتاب - 300 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 8 -9-95136-964 انتخاب
5- مثنوی معنوی بر اساس نسخه‌ی رینولد نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - مهراد - 224 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -30-8799-964-978 انتخاب
6- کتاب مثنوی معنوی: بر اساس نسخه‌ی رینولدالین نیکلسون چاپ 1929 چاپخانه‌ی بریل در لیدن هلند
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - دیبایه - 256 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 4 -069-212-600-978 انتخاب
7- مثنوی معنوی: دفتر اول و دوم
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 462 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
8- مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - توس - 388 صفحه - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 8 -454-315-964 انتخاب
9- متن کامل مثنوی معنوی: بر اساس نسخه تصحیح شده نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - نگاه آشنا،باران سخن - 990 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 13 سال 1395 - 2500 نسخه - 600000 ریال - 3 -3-96141-964 انتخاب
10- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مقدمه:عبدالمحمد روح‌بخشان ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - اساطیر - 986 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 3 -035-331-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57