لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده زبان و ادبیات فارسی
به‌اهتمام:علی پورامن ؛ به‌اهتمام:وحید رحمانی‌خلیلی ؛ به‌اهتمام:حسین قاسمی‌فرد - اختر - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -344-517-964-978 انتخاب
2- توپ و تمرین (گرم کردن و بدنسازی با توپ)
نويسنده:مهدی حقیقی ؛ ويراستار:وحید رحمانی‌خلیلی - نوروزی - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -0104-02-622-978 انتخاب
3- برگزیده زبان و ادبیات فارسی
به‌اهتمام:علی پورامن ؛ به‌اهتمام:وحید رحمانی‌خلیلی ؛ به‌اهتمام:حسین قاسمی‌فرد - اختر - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -344-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1