لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (7)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 170 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
2- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: انعطاف‌پذیری = Total body resistance exercises suspension training course: flexibility
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 46 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 1 -047-398-600-978 انتخاب
3- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تمرینات هوازی = Total body resistance exercises suspension training course: cardiocircuit
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -046-398-600-978 انتخاب
4- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 176 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
5- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: بوت کمپ و طناب 2 = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: boot camp ropes & straps 2
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 46 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 6 -039-398-600-978 انتخاب
6- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: گروهی Total body resistance exercises group suspension training course = Trx GSTC
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 128 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -059-398-600-978 انتخاب
7- TRX: Make your body your machine
نويسنده:محمداحسان هاتف ؛ نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 164 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -64-5080-600-978 انتخاب
8- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: گلف = Total body resistance exercises suspension training course: golf
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 58 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -062-398-600-978 انتخاب
9- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:شهرام علم - آیندگان - 172 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
10- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تنیس = ‏‫‫Total body resistance exercises suspension training course: tennis‬‬
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 7 -061-398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3