لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (7)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:شهرام علم - آیندگان - 168 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
2- دوره آموزشی ورزشهای تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن: بوت و کمپ طناب 1 = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: boot camp ropes &
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -040-398-600-978 انتخاب
3- دوره آموزشی تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن: TRX STC
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 318 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 3 -056-398-600-978 انتخاب
4- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 174 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
5- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تقویت عضلات کمر ‏‫‭Total body resistance exercises suspension training course: healthy back =‬
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -058-398-600-978 انتخاب
6- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تمرینات پیشرفته = the PROS ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: train like
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -045-398-600-978 انتخاب
7- تمرینات معلق مقاومتی تمام بدن TRXST
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 170 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -034-398-600-978 انتخاب
8- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: کتلبل 1 = Total body resistance exercises suspension training course: kettlebell 1 ...
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 22300 ریال - 3 -043-398-600-978 انتخاب
9- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تمرینات قدرتی = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: strength
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 6 -042-398-600-978 انتخاب
10- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تمرینات هوازی = Total body resistance exercises suspension training course: cardiocircuit
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -046-398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3