لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (88)
تالیف (47)
ترجمه (64)
تهران (93)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 334 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
2- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ ويراستار:ابوالفضل فراهانی - دانشگاه پیام نور - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 5 -051-387-964-978 انتخاب
3- تغذیه ورزشی
نويسنده:جودی آی دریکسل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ مترجم:حسن قدیمی‌ایلخانلار - حق‌شناس - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 6 -50-5784-964 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 5 -460-486-964-978 انتخاب
5- مبانی و کاربرد "یادگیری حرکتی"
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -20-8131-964 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 332 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 3000 نسخه - 82000 ریال - 5 -460-486-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش: راهنمای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - حتمی - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 5 -156-355-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 610 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 34000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12