لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 299000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
2- پویایی‌های گروه (موضوعات معاصر)
نويسنده:مارک‌آر. بیکمپ ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:سعید صادقی‌بروجردی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 6 -089-355-600-978 انتخاب
3- پویایی‌های گروه (موضوعات معاصر)
نويسنده:مارک‌آر. بیکمپ ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:سعید صادقی‌بروجردی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 275000 ریال - 6 -089-355-600-978 انتخاب
4- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب ،ورزش - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 350000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1