لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (18)
تالیف (1)
ترجمه (39)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشایی (مجموعه حواس پنجگانه)
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -272-300-964 انتخاب
2- حواس پنجگانه: بینایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. پوئیگ - نشر مرکز، کتاب مریم - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 8030 نسخه - 2400 ریال - 7 -192-305-964 انتخاب
3- حواس پنجگانه: بینایی، بویایی، چشایی، لامسه، شنوایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ مترجم:ملیحه اسماعیلی - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 8 -715-238-600-978 انتخاب
4- لامسه
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 3 -268-300-964 انتخاب
5- حواس پنجگانه: بویایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. پوئیگ - نشر مرکز، کتاب مریم - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 8030 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
6- حواس پنجگانه: چگونه لمس می‌کنیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 1900 ریال - 0 -206-430-964 انتخاب
7- شنوایی
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ نقاش:ماریا ریوس - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -269-300-964 انتخاب
8- چشایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ مترجم:ملیحه اسماعیلی - موسسه فرهنگی‌ هنری ‌تیمورزاده،نشر طبیب - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 14500 ریال - 5 -385-420-964-978 انتخاب
9- حواس پنجگانه: چگونه می‌شنویم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- دیدنی نیست!
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:ام.جی. بیوک ؛ مترجم:سیدمهدی شجاعی - انتشارات برگ - 32 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1376 - 6600 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4