لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (4)
تالیف (15)
ترجمه (7)
تهران (10)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تهيه كننده:آزاده اویس‌قرنی ؛ تهيه كننده:علیرضا زمانی ؛ تهيه كننده:ندا رسولی - پردازشگران - 408 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2100 نسخه - 85000 ریال - 4 -81-8628-964-978 انتخاب
2- آمادگی بدنی کامل برای بسکتبال
نويسنده:بیل فوران ؛ نويسنده:روبین پوند ؛ مترجم:علیرضا زمانی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -4-91374-600-978 انتخاب
3- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:مینگ لی ؛ نويسنده:برندا‌جی. پیتز ؛ نويسنده:جروم کوارترمن - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 368 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -2552-10-964-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تربیت بدنی
نويسنده:قاسم رحیمی ؛ نويسنده:علیرضا زمانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -562-223-964-978 انتخاب
5- ایمن‌سازی علیه بیماریهای عفونی
نويسنده:علیرضا زمانی ؛ نويسنده:مهرنوش روستایی ؛ نويسنده:مهرداد شیخ‌وطن - دانشجو - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
6- مکانیک ورزشی برای مربیان
نويسنده:جری کار ؛ نويسنده:قاسم رحیمی ؛ نويسنده:علیرضا زمانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -0693-10-964-978 انتخاب
7- تحلیل‌های آماری در تربیت بدنی
نويسنده:ویلیام‌جی وینسنت ؛ مترجم:قاسم رحیمی ؛ مترجم:سیدمحسن حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 73500 ریال - 7 -566-223-964-978 انتخاب
8- نقد هنر در قرن بیستم
نويسنده:علیرضا زمانی - مرکب سپید،جلوه ‌نگار - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 6 -03-5459-600-978 انتخاب
9- مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تهيه كننده:آزاده اویس‌قرنی ؛ تهيه كننده:علیرضا زمانی ؛ تهيه كننده:ندا رسولی - پردازشگران - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2100 نسخه - 85000 ریال - 4 -81-8628-964-978 انتخاب
10- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:مینگ لی ؛ نويسنده:برندا‌جی. پیتز ؛ نويسنده:جروم کوارترمن - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -1973-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3