لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (11)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 5 -3790-03-964-978 انتخاب
2- سنگ‌شناسی رسوبی
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 9 -3709-03-964 انتخاب
3- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 500 نسخه - 230000 ریال - 5 -3790-03-964-978 انتخاب
4- سنگ‌شناسی رسوبی
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 9 -3709-03-964 انتخاب
5- سنگ‌شناسی رسوبی
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1000 نسخه - 31000 ریال - 3 -5447-03-964 انتخاب
6- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 0 -3790-03-964 انتخاب
7- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 0 -3790-03-964 انتخاب
8- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 0 -3790-03-964 انتخاب
9- سنگ‌شناسی رسوبی
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 6 -5447-03-964-978 انتخاب
10- زمین‌شناسی نفت
نويسنده:فریدون سحابی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 0 -3790-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2