لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (40)
تالیف (92)
ترجمه (1)
تهران (79)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Grace Darling
نويسنده:Tim Vicary - کیان معاصر - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
2- Tunnel: Grade 6
نويسنده:Tim Vicary - وداد - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
3- Police TV
نويسنده:Tim Vicary ؛ نقاش:Dylan Teague - قلمستان ‌هنر - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
4- Tunnel: Grade 6
نويسنده:Tim Vicary - وداد - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
5- Grace Darling
نويسنده:Tim Vicary - گستر - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
6- Sky jack!
نويسنده:Tim Vicary - اشتیاق - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
7- Police TV
نويسنده:Tim Vicary ؛ نقاش:Dylan Teague - قلمستان ‌هنر - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
8- Titanic
نويسنده:Tim Vicary - وداد - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
9- Sky jack!
نويسنده:Tim Vicary - فرهنگستان ‌زبان - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
10- The tunel
نويسنده:Tim Vicary - رشید - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10