لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (14)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 8 -137-323-964-978 انتخاب
2- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2000 نسخه - 6900 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
3- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1377 - 1000 نسخه - 8900 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
4- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 225000 ریال - 6 -137-325-964-978 انتخاب
5- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
6- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 325000 ریال - 6 -137-325-964-978 انتخاب
7- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1378 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
8- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 414 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 32500 ریال - 3 -137-325-964 انتخاب
9- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 405 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 3000 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
10- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 405 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2