لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (9)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی (طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریح) (برای داوطلبان آزمونهای استخدامی)
نويسنده:محمد شهری ؛ نويسنده:فرشته فریدونی - دستور،ترانه - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -42-5306-600-978 انتخاب
2- علم عروض و قافیه (راهی ساده در فراگیری وزن و قافیه در شعر فارسی)
نويسنده:محمد شهری - دستور - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 0 -20-5306-600-978 انتخاب
3- همپای جهانگردان ایرانی (سفرنامه‌نویسی در ایران، بررسی سفرنامه‌های ایرانی)
نويسنده:محمد شهری - دستور - 436 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -67-5306-600-978 انتخاب
4- دستاورد (شعر، داستان، مقاله)
گردآورنده:محمد شهری - دانشوران توس - 112 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 600 نسخه - 5000 ریال - 2 -09-8078-964 انتخاب
5- دستاورد (ش‍ع‍ر، داس‍ت‍ان‌، م‍ق‍ال‍ه‌)
به‌اهتمام:محمد شهری - دانشوران توس - 104 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
6- دستاورد (ش‍ع‍ر، داس‍ت‍ان‌، م‍ق‍ال‍ه‌)
به‌اهتمام:محمد شهری - دانشوران توس - 98 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
7- آموزش کاربردی محیط مقدماتی Sktech از نرم‌افزار کتیا
نويسنده:محمد شهری ؛ نويسنده:رویا معمار ؛ نويسنده:ابوالفضل خاکی - نبا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -061-264-600-978 انتخاب
8- دستاورد (شعر، داستان، مقاله)
نويسنده:محمد شهری - دانشوران توس - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 700 نسخه - 5000 ریال - 4 -11-8078-964 انتخاب
9- آزمون زبان و ادبیات فارسی (طبقه‌بندی شده) (برای داوطلبان کنکور دانشگاه) فهم مطلب و متون فارسی، آرایه‌های ادبی، تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی، ...
نويسنده:محمد شهری ؛ نويسنده:فرشته فریدونی - دستور،ترانه - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -0-95603-964 انتخاب
10- علم عروض و قافیه (راه‍ی‌ س‍اده‌ در ف‍راگ‍ی‍ری‌ وزن‌ و ق‍اف‍ی‍ه‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌)
نويسنده:محمد شهری - دانشوران توس - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3