لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (38)
تالیف (69)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قداست ذاتی در زن: نقش زن در وراثت روحی غیرکروموزومی
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - رسالت ‌قلم - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -86-5952-964 انتخاب
2- غذای انسان: زندگی و مرگ مواد غذائی
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 356 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1366 - 1000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
3- بهای یک نگاه چقدر است؟ ! خلاصه و برگزیده از کتاب: نگاه پاک زن و نگاههای آلوده به او
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 160 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1366 - 3000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
4- پیوندهای پایدار (زناشویی: مظهر مودت و رحمت)
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - بهمن برنا - 236 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 43000 ریال - 0 -19-8023-964 انتخاب
5- اهمیت روزه از نظر علم روز
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - رسالت ‌قلم - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3300 نسخه - 3 -49-5952-964-978 انتخاب
6- اهمیت روزه از نظر علم روزه
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 272 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1366 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
7- بلوغ: نقش بلوغ در تکامل انسانها
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - هدی - 200 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
8- نگاه پاک زن و نگاه‌های آلوده به او؟!
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - بهمن برنا - 460 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 5 -30-8023-964-978 انتخاب
9- قداست ذاتی در زن: نقش زن در وراثت روحی غیرکروموزومی
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - رسالت ‌قلم - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 8 -86-5952-964-978 انتخاب
10- نگاه پاک زن و نگاه‌های آلوده به او
نويسنده:احمد صبوراردوبادی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 544 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 6600 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7