لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر رفتار با زنان
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی عبداللهی - مرکز - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1200 نسخه - 145000 ریال - 0 -269-213-964-978 انتخاب
2- هنر خودشناسی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - مرکز - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1200 نسخه - 178000 ریال - 2 -421-213-964-978 انتخاب
3- هنر رفتار با زنان
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی عبداللهی - مرکز - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 145000 ریال - 0 -269-213-964-978 انتخاب
4- هنر خوشبختی: پنجاه قاعده برای دستیابی به زندگی توام با خوشبختی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - نشر مرکز - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1400 نسخه - 168000 ریال - 0 -339-213-964-978 انتخاب
5- هنر رنجاندن
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی عبداللهی - نشر مرکز - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1400 نسخه - 225000 ریال - 4 -315-213-964-978 انتخاب
6- هنر خوشبختی: پنجاه قاعده برای دستیابی به زندگی توام با خوشبختی
گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - نشر مرکز - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 155000 ریال - 0 -339-213-964-978 انتخاب
7- هنر رفتار با زنان
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی عبداللهی - نشر مرکز - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1400 نسخه - 155000 ریال - 0 -269-213-964-978 انتخاب
8- هنر خودشناسی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - مرکز - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1400 نسخه - 188000 ریال - 2 -421-213-964-978 انتخاب
9- هنر خودشناسی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - مرکز - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1400 نسخه - 195000 ریال - 2 -421-213-964-978 انتخاب
10- هنر خوشبختی: پنجاه قاعده برای دستیابی به زندگی توام با خوشبختی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ گردآورنده:فرانکو وولپی ؛ مترجم:علی ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ - نشر مرکز - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1200 نسخه - 155000 ریال - 0 -339-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2