لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (56)
تالیف (59)
ترجمه (23)
تهران (81)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جایگزین‌های زندان، یا، مجازات‌های بینابین
نويسنده:محمد آشوری - نشر گرایش - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5 -4-92873-964 انتخاب
2- آیین دادرسی کیفری: کلیات - دعوای عمومی - دعوای خصوصی
نويسنده:محمد آشوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 504 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 3000 نسخه - 235000 ریال - 7 -0320-02-600-978 انتخاب
3- آیین دادرسی کیفری
نويسنده:محمد آشوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 5 -175-459-964 انتخاب
4- آیین دادرسی کیفری
نويسنده:محمد آشوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 368 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 20000 نسخه - 38500 ریال - 6 -319-530-964-978 انتخاب
5- آیین دادرسی کیفری (1)
نويسنده:محمد آشوری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 8 -935-530-964-978 انتخاب
6- آیین دادرسی کیفری
نويسنده:محمد آشوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 368 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1391 - 7000 نسخه - 60000 ریال - 2 -869-459-964-978 انتخاب
7- مبانی طراحی کنترل خوردگی (راهنمای خوردگی برای طراح)
نويسنده:جیمز لندروم ؛ مترجم:احد یوسف‌نژاد ؛ ويراستار:محمد آشوری - دانشگاه صنعتی سهند - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -38-6219-964 انتخاب
8- عدالت کیفری: مجموعه مقالات
نويسنده:محمد آشوری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 0 -23-5986-964 انتخاب
9- آیین دادرسی کیفری
نويسنده:محمد آشوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 368 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1388 - 25000 نسخه - 38500 ریال - 2 -869-459-964-978 انتخاب
10- ماهیت جرم
نويسنده:طیبه فعال ؛ مقدمه:محمد آشوری - نگاه بینه - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 9 -74-6224-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9