لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (120)
تالیف (133)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (130)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (139) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1393 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
2- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 15 سال 1394 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 51 سال 1395 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
4- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 45 سال 1395 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
5- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 61 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
6- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی ؛ مقدمه:ابوالفضل علامی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1397 - 5000 نسخه - 72500 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 75 سال 1398 - 5000 نسخه - 160000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 5000 نسخه - 23500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
9- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1392 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
10- رستگاران
به‌اهتمام:علی قاسمی - هنارس - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 39000 ریال - 6 -65-8736-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14