لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (114)
تالیف (126)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (123)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (132) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1392 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
2- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 5000 نسخه - 23500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
4- رستگاران
به‌اهتمام:علی قاسمی - هنارس - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 39000 ریال - 6 -65-8736-964-978 انتخاب
5- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 56 سال 1396 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
6- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
7- آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم
نويسنده:علی قاسمی ؛ خطاط:عثمان طه - جامعه القرآن الکریم - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 5 -00-2956-964-978 انتخاب
8- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1397 - 5000 نسخه - 67000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
9- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
10- تحسین التلاوه: دوره عمومی آموزش تجوید به روایت حفص از عاصم
نويسنده:علی قاسمی - جامعه القرآن الکریم - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -65-2956-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14