لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (27)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 610 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 342 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3000 نسخه - 44000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران - 280 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 18500 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء معینی - مبتکران - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء معینی - مبتکران - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران - 335 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 37000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 610 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 34000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -460-486-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3