لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(93)
چاپ مجدد (126)
تالیف (10)
ترجمه (209)
تهران (204)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (219) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 6000 نسخه - 27000 ریال - 4 -031-409-964 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی گایتون 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - سماط - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3340 نسخه - 99000 ریال - 0 -99-5789-964 انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:حوری سپهری - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - 548 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 79500 ریال - 2 -73-8154-964 انتخاب
4- چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:اصغر قاسمی - خسروی - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 119000 ریال - 9 -053-209-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:حوری سپهری - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 109000 ریال - 9 -75-8154-964 انتخاب
6- فیزیولوژی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ زيرنظر:محمد درخشان - تیمورزاده،طبیب - 552 صفحه - جلد 1 - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 2700 نسخه - 98000 ریال - 9 -144-456-964 انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - 693 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
8- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 نسخه - 22000 ریال - 4 -031-409-964 انتخاب
9- فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:علی غلامرضانژاد - آییژ - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 6 -61-7006-964 انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - 740 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 8 سال 1368 - 6000 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22