لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (23)
تهران (9)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی،خراسان - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -1-91532-964 انتخاب
2- راهنمای بررسی سیستمهای قدرت
نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ نويسنده:جان گرینجر ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - انتشارات خراسان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 5 -17-6342-964 انتخاب
3- راهنمای بررسی سیستمهای قدرت
نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ نويسنده:جان گرینجر ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - انتشارات خراسان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 500 نسخه - 20000 ریال - 5 -17-6342-964 انتخاب
4- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون - موسسه علمی فرهنگی نص - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 22000 ریال - 2 -36-5801-964 انتخاب
5- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -1-91532-964 انتخاب
6- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -1-91532-964 انتخاب
7- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه علمی فرهنگی نص - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 2 -36-5801-964 انتخاب
8- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (2) (برای دانشجویان برق ، گرایشهای قدرت)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -21-7343-964-978 انتخاب
9- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - انتشارات خراسان - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1500 نسخه - 18000 ریال - انتخاب
10- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - انتشارات خراسان - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -60-6342-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3