لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (36)
تالیف (34)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
2- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
3- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
4- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1392 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
5- حکومت نظامی شهربندان
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:یحیی مروستی - جامی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200 نسخه - 120000 ریال - 0 -35-2575-964-978 انتخاب
6- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
7- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 35 سال 1396 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
8- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
9- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
10- مصاحبه حضوری: برای کلیه داوطلبان استخدامی در نهادها و موسسات دولتی و خصوصی
نويسنده:هوشنگ کاظم‌زاده ؛ نويسنده:یحیی مروستی ؛ نويسنده:لیلا برمکی‌ارجستان - دانیال دامون ،ترانه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1393 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0-91698-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4