لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (157)
تالیف (199)
ترجمه (81)
تهران (219)
شهرستان (61)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (280) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)
نويسنده:حسن ملکی - پیام اندیشه - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -09-5775-964-978 انتخاب
2- چگونه با تفاهم زندگی کنیم (برای زوج‌های جوان و خانواده‌ها)
نويسنده:حسن ملکی ؛ ويراستار:انوش جعفری - نیکان کتاب - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 3 -84-7441-964 انتخاب
3- مقالات ارائه شده در: همایش برنامه‌ی درسی و پرورش تفکر (برگزارکننده: انجمن برناه‌ریزی درسی ایران)
به‌اهتمام:حسن ملکی ؛ ويراستار:جعفر جوان‌بخت‌اول - انجمن اولیاء و مربیان - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -116-451-964 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی دانشگاهی
نويسنده:محمد آرمند ؛ نويسنده:حسن ملکی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150 نسخه - 50000 ریال - 8 -782-530-964-978 انتخاب
5- خانواده و فرزندان: در دوره دبیرستان
نويسنده: استادان‌طرح‌جامع‌آموزش‌خانواده ؛ ويراستار:حسن ملکی - انجمن اولیاء و مربیان - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 7 -043-451-964 انتخاب
6- شش شخصیت در جست‌وجوی نویسنده
نويسنده:لوئیجی پیراندلو ؛ مترجم:حسن ملکی - تجربه - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 1500 نسخه - 6000 ریال - 964-6481-71-X انتخاب
7- برنامه‌ریزی درسی دوره پیش از دبستان با رویکرد اسلامی
نويسنده:حسن ملکی ؛ تصويرگر:سیدمیثم موسوی - مدرسه - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -0382-08-964-978 انتخاب
8- راهنمای تدریس ریاضی پنجم ابتدایی به شیوه یادگیری همکارانه
نويسنده:حسن ملکی - دانش زنجان - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 43000 ریال - 0 -35-5429-600-978 انتخاب
9- مبانی و اصول تربیت، شامل: مفهوم - مبانی - اهداف - اصول - مراحل
نويسنده:حسن ملکی - نیکان کتاب - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 14000 ریال - 964-7441-72-X انتخاب
10- برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)
نويسنده:حسن ملکی ؛ ويراستار:مهشید نیک‌بخت - پیام اندیشه - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 4 -09-5445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28