لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (3)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلام پرچمدارمساوات اجتماعی
نويسنده:ابوذر ورداسبی - انجمن کارگران و دانشجویان نوفل لوشاتو - 31 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1340 - 50000 نسخه - 20 ریال - انتخاب
2- نقدی کوتاه برکتاب واپسین جنبش قرون وسطائی دردوران فئودال
نويسنده:ابوذر ورداسبی - نشر پارسا - 28 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1340 - 5000 نسخه - 20 ریال - انتخاب
3- شریعتی و روحانیت
نويسنده:ابوذر ورداسبی - ابوذر - 42 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1360 - 50000 نسخه - 20 ریال - انتخاب
4- ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت‌الله ‌نائینی
نويسنده:ابوذر ورداسبی - مولی - 64 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍ل‍ک‍داری‌ ب‍ه زب‍ان‌ س‍اده‌، ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ از م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍ل‍ک‍داری‌ در س‍ن‍ت‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) و ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
نويسنده:ابوذر ورداسبی - رساء - 18 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
6- شکنجه موقوف و شریعت در قربانگاه قدرت
نويسنده:ابوذر ورداسبی - انجمن‌های دانش‌آموزان مسلمان - 80 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1358 - 20000 نسخه - 30 ریال - انتخاب
7- اسلام پرچمدار مساوات اجتماعی
نويسنده:ابوذر ورداسبی - انجمن کارگران و دانشجویان - 31 صفحه - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
8- تاریخ ایران پیش از اسلام سال سوم آموزش متوسطه عمومی
نويسنده:ابوذر ورداسبی ؛ نويسنده:مرتضی مطهری - وزارت آموزش و پرورش - 169 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
9- نقدی کوتاه برکتاب واپسین جنبش قرون وسطائی دردوران فئودال
نويسنده:ابوذر ورداسبی - پویا - 280 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
10- نمدپوشان: تحلیلی کوتاه از جنبش حروفیان
نويسنده:ابوذر ورداسبی - امام - 101 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1358 - 15000 نسخه - 55 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1