لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (18)
تالیف (17)
ترجمه (19)
تهران (32)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چکیده‌ی آناتومی گری "موضعی و سیستمیک": مرجع برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، توانبخشی و پیراپزشکی
نويسنده:محمد بربرستانی ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - 686 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 70000 ریال - 7 -263-310-964 انتخاب
2- آناتومی عمومی همراه با نکات بالینی برای رشته‌های: داروسازی، علوم توانبخشی، پرستاری و مامائی، پیراپزشکی و علوم ورزشی
نويسنده:سکینه غفاریان ؛ نويسنده:فریدون سرگلزائی‌اول ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - سخن گستر - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -525-247-600-978 انتخاب
3- تشریح عمومی: کالبدشناسی انسانی برای دانشجویان گروه پزشکی
نويسنده:نورالله رضایی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 0 -26-6088-964 انتخاب
4- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - حیدری،جعفری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 259000 ریال - 7 -66-6971-600-978 انتخاب
5- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
6- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
7- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
8- آناتومی عمومی مصور همراه با نکات کاربردی برای رشته‌های داروسازی، علوم توانبخشی، پرستاری و مامائی، پیراپزشکی و علوم ورزشی
نويسنده:فریدون سرگلزائی‌اول ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - امید - 356 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 6 -51-5782-600-978 انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - حیدری،جعفری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 249000 ریال - 7 -66-6971-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4