لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (23)
تالیف (0)
ترجمه (30)
تهران (16)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون - پوران پژوهش - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 7 -164-184-964-978 انتخاب
2- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (2) (برای دانشجویان برق ، گرایشهای قدرت)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 55000 ریال - 3 -21-7343-964-978 انتخاب
3- مبانی بررسی سیستمهای قدرت
نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:پیروز پروین ؛ مترجم:علی شاعری - مرکز نشر دانشگاهی - 508 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 5600 ریال - انتخاب
4- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی،خراسان - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -1-91532-964 انتخاب
5- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون - موسسه علمی فرهنگی نص - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 22000 ریال - 2 -36-5801-964 انتخاب
6- مدیریت عملیات
نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:علی خاتمی‌فیروزآبادی ؛ مترجم:علی شفیعی‌نیک‌آبادی - نص - 576 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 5 -360-410-964-978 انتخاب
7- مبانی بررسی سیستمهای قدرت
نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:پیروز پروین ؛ مترجم:علی شاعری - مرکز نشر دانشگاهی - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -0683-01-964 انتخاب
8- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون - موسسه علمی فرهنگی نص - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2500 نسخه - 80000 ریال - 2 -36-5801-964 انتخاب
9- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1-91532-964 انتخاب
10- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه علمی فرهنگی نص - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 2 -36-5801-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3