لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسانی، بسیار انسانی: شامل دو کتاب، کتاب سوم: آراء و گفته‌های گوناگون، کتاب چهارم: آواره و سایه‌اش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 762 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 300 نسخه - 380000 ریال - 0 -77-7468-964-978 انتخاب
2- انسانی، بسیار انسانی: شامل دو کتاب، کتاب سوم: آراء و گفته‌های گوناگون، کتاب چهارم: آواره و سایه‌اش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -77-7468-964-978 انتخاب
3- انسانی، بسیار انسانی: شامل دو کتاب، کتاب سوم: آراء و گفته‌های گوناگون، کتاب چهارم: آواره و سایه‌اش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 706 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 68000 ریال - 6 -77-7468-964 انتخاب
4- انسانی، بسیار انسانی: شامل دو کتاب، کتاب سوم: آراء و گفته‌های گوناگون، کتاب چهارم: آواره و سایه‌اش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1650 نسخه - 55000 ریال - 6 -77-7468-964 انتخاب
5- انسانی، بسیار انسانی: شامل دو کتاب، کتاب سوم: آراء و گفته‌های گوناگون، کتاب چهارم: آواره و سایه‌اش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1650 نسخه - 75000 ریال - 6 -77-7468-964 انتخاب
6- انسانی، بسیار انسانی: شامل دو کتاب، کتاب سوم: آراء و گفته‌های گوناگون، کتاب چهارم: آواره و سایه‌اش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 0 -77-7468-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1