لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(532)
چاپ مجدد (695)
تالیف (1205)
ترجمه (22)
تهران (995)
شهرستان (232)
كودك و نوجوان (1137)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1227) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رستم و اسفندیار
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 نسخه - 3 -158-477-964 انتخاب
2- هفت‌ خوان رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 نسخه - 8000 ریال - 7 -142-477-964 انتخاب
3- کودکی رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 نسخه - 8000 ریال - 5 -160-477-964 انتخاب
4- کیکاووس و دیو سفید
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 نسخه - 8000 ریال - 1 -159-477-964 انتخاب
5- زال و سیمرغ
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 نسخه - 9 -141-477-964 انتخاب
6- سهراب
اقتباس گر:محمد قاسم‌زاده - نشر قطره - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 6 -401-119-600-978 انتخاب
7- اسفندیار
اقتباس گر:محمد قاسم‌زاده - نشر قطره - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 9 -286-119-600-978 انتخاب
8- کاوه آهنگر
نويسنده:امیرهوشنگ اسکندری ؛ تصويرگر:طاهره سپیدکاویانی - اردیبهشت - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 2 -075-171-964-978 انتخاب
9- نبرد رستم و افراسیاب
نويسنده:امید پناهی‌آذر ؛ تصويرگر:مریم ثقفی - خانه هنر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -83-2879-964-978 انتخاب
10- دژ سپند و کودکی رستم
نويسنده:امید پناهی‌آذر ؛ تصويرگر:مریم ثقفی - خانه هنر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 9 -80-2879-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 123