لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2134)
چاپ مجدد (1601)
تالیف (3541)
ترجمه (194)
تهران (3027)
شهرستان (708)
كودك و نوجوان (664)
كمك درسی و آموزشی (313)

تعداد یافت شده (3735) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Adventures Of Huckleberry Finn
نويسنده:Mark Twain ؛ بازنويسي:Diane Mowat - جانزاده - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3200 نسخه - 3600 ریال - انتخاب
2- Lady And The Tramp
- زبانسرا - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
3- Bambi
- زبانسرا - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
4- Sleeping Beauty
- زبانسرا - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
5- Puss In Boots
نويسنده:Charles Perrault - شکوه اندیشه - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 30000 نسخه - انتخاب
6- Four Musicians
نويسنده:Jakobludwingkarl Grimm ؛ نويسنده:Wilhelmkarl Grimm - شکوه اندیشه - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 30000 نسخه - انتخاب
7- Manage With English
نويسنده:Plsandler Clstatt - مرکز آموزش مدیریت دولتی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -57-6517-964 انتخاب
8- Surfer! Level 1
نويسنده:Paul Harvey ؛ ويراستار:Derek Strange - قلمستان ‌هنر - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
9- Fly Away Home: Level 2
نويسنده:Patricia Hermes - قلمستان ‌هنر - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
10- Money To Burn: Level 2
نويسنده:John Escott ؛ ويراستار:Derek Strange - قلمستان ‌هنر - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 374