لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (7)
تالیف (5)
ترجمه (9)
تهران (10)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - حتمی - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 275000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
2- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - حتمی - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 124000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
3- روش تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:طهماسب شیروانی - پیدار - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300 نسخه - 485000 ریال - 3 -388-499-600-978 انتخاب
4- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
5- تحقیقات کیفی در مدیریت ورزشی
نويسنده:آلن ادواردز ؛ نويسنده:جیمز اسکینر ؛ مترجم:فرشاد تجاری - جامعه‌شناسان - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 6 -223-223-600-978 انتخاب
6- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 275000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
7- روش تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:طهماسب شیروانی - پیدار - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 358000 ریال - 3 -388-499-600-978 انتخاب
8- روش تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:طهماسب شیروانی ؛ نويسنده:ایمان نسترن‌بروجنی - سرافرازان البرز - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 4 -56-7349-600-978 انتخاب
9- مبانی مدیریت ورزشی مدیریت ورزش قهرمانی
نويسنده:پاپی سوتیریادو ؛ نويسنده:ورله‌د بوسخر ؛ مترجم:شهرام علم - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 5 -134-479-964-978 انتخاب
10- طراحی و روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:دیمن پی.اس. اندرو ؛ نويسنده:پل‌مارک پدرسن ؛ نويسنده:چاددی. مک‌اوی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 500 نسخه - 799000 ریال - 7 -56-5751-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2