لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (3)
تالیف (15)
ترجمه (3)
تهران (14)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشگاه ناب (راهنمای عمل برای مسوولان امور در دانشگاه‌ها)
نويسنده:باب امیلیانی ؛ مترجم:خدایار ابیلی ؛ مترجم:ابراهیم مزاری - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -980-102-600-978 انتخاب
2- کیفیت در آموزش عالی
نويسنده:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی ؛ ويراستار:آزیتا ارشادی‌ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -848-530-964-978 انتخاب
3- کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سهیل عزیزی - فرهوش - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-8814-600-978 انتخاب
4- تدریس کیفی در آموزش عالی: (مفاهیم، مدل‌ها، خط‌مشی‌ها و معیارهای تحقق آن)
نويسنده:محمدرضا یوسف‌زاده ؛ نويسنده:علی محبی ؛ نويسنده:مرتضی شاه‌مرادی - دانشگاه علوم انتظامی امین - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 0 -112-363-600-978 انتخاب
5- کیفیت در آموزش عالی
نويسنده:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی ؛ ويراستار:آزیتا ارشادی‌ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 250 نسخه - 170000 ریال - 1 -848-530-964-978 انتخاب
6- کیفیت در موسسات آموزش عالی
نويسنده:عاطفه فرزین‌مجد ؛ نويسنده:فریبا عدلی ؛ نويسنده:گلنار مهران - شاپرک سرخ - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -143-463-600-978 انتخاب
7- نقش ذهنیت فلسفی در کیفیت تدریس
نويسنده:زهرا کوشی - تایماز - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -29-6776-600-978 انتخاب
8- مدیریت کیفیت در آموزش عالی (چشم‌انداز سیستم‌ها)
نويسنده:بن‌ای. مگود ؛ نويسنده:رابرت‌ام. کرونه ؛ مترجم:علی‌اصغر الیاسی - علیم نور - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 20000 ریال - 0 -79-8400-600-978 انتخاب
9- کیفیت در آموزش عالی
نويسنده:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی ؛ ويراستار:آزیتا ارشادی‌ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 300 نسخه - 250000 ریال - 1 -848-530-964-978 انتخاب
10- تضمین کیفیت در آموزش عالی
نويسنده:سانجایا مشیرا ؛ مترجم:عاطفه فرزین‌مجد ؛ مترجم:فریبا عدلی - شاپرک سرخ - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -144-463-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2