لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
2- خاموشی دریا: گفته‌ها و ناگفته‌های توقیف و تعطیلی روزنامه سلام و ...
به‌اهتمام:مهرداد فرید ؛ ويراستار:مرضیه زجاجی‌قمی - روزنامه سلام - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -0-92512-964 انتخاب
3- محاکمه "سلام" متن جریان دادگاه آقای موسوی خوئینی مدیر مسوول روزنامه "سلام" به انضمام ...
نويسنده:وحید پوراستاد - نشر روزنگار - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -4-93012-964 انتخاب
4- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1